A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Littera Scripta - Konkurs Literacki

Regulamin

Opublikowano: 2012-05-03 15:04:00

Regulamin Konkursu Literackiego „Littera Scripta”

 

§ 1 Organizator i czas trwania Konkursu

1. Organizatorem I Edycji Konkursu Literackiego „Littera Scripta” (zwanego dalej “Konkursem”) jest Forum Literackie Via Appia zwane dalej „Organizatorem”. Stroną internetową Konkursu jest - www.litterascripta.pl, natomiast organizatora - www.via-appia.pl.

2. Terminy rozpoczęcia Konkursu są zamieszczone na stronie internetowej Konkursu. 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w odpowiednim terminie prześle prozatorski tekst literacki własnego autorstwa (dalej zwany “Opowiadaniem”), spełniający warunki Konkursu, za pomocą specjalnego formularza, który można znaleźć na stronie Konkursu.

2. Wymagany format pliku z tekstem to: .doc, .docx, lub .pdf. Prosimy o nieużywanie polskich znaków w nazwach plików.

3. Uczestnikiem Konkursu nie może być członek organu zarządzającego Konkursem.

4. Każdy Autor może nadesłać tylko jeden utwór, który musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie może być obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Utworami konkursowymi nie mogą być teksty, które w całości były publikowane w którymkolwiek z mediów lub biorą udział w innych konkursach.

5. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na upowszechnianie tekstu konkursowego w przypadku jego zwycięstwa lub wyróżnienia w Konkursie. 

6. Wraz z Opowiadaniem konkursowym należy przesłać dane kontaktowe autora konkursowego tekstu – imię i nazwisko, adres oraz e-mail, za pomocą których Organizator będzie kontaktował się z Uczestnikiem. Prace nadesłane bez w/w danych nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy. Dane kontaktowe należy wprowadzać do formularza na stronie Konkursu. Pliki z tekstami konkursowymi muszą być wolne od wszelkich danych personalnych autora pracy.

7. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje dyskwalifikację pracy na każdym jego etapie. W przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów niniejszego regulaminu po zakończeniu Konkursu, uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.

 

§ 3 Cel Konkursu i tematyka prac

1. Celem Konkursu jest promowanie utalentowanych polskich debiutantów oraz propagowanie idei czytelnictwa poprzez publikację wyróżnionych tekstów konkursowych w kwartalniku literackim Via Appia , na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz stronach partnerskich.

2. Temat konkursu został ustalony i jest dostępny w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Konkursu.

3. Tematyka prac musi dotyczyć szeroko pojętej interpretacji tematu Konkursu.

4. Tekst literacki, dopuszczony do udziału w Konkursie, musi mieć formę opowiadania.

 

§ 4 Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać w odpowiednim terminie (określonym na stronie internetowej Konkursu) tekst mający formę opowiadania w postaci elektronicznej za pomocą formularza, dostępnego na stronie Konkursu.

2. Objętość tekstu nie może przekraczać ok. 22 stron maszynopisu (1800 znaków na stronie czcionką rozmiaru 12 przy podwójnej interlinii - maksymalnie 40 tysięcy znaków). Dopuszczalna tolerancja przekroczenia tej wartości – 5%. (Spacje są zaliczane jako znaki).

3. Nadesłane opowiadania nie będą odsyłane do autorów z jakimkolwiek komentarzem czy oceną poszczególnych jurorów.

4. W Konkursie wezmą udział tylko opowiadania napisane w języku polskim.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora Konkursu (www.via-appia.pl) oraz na stronie Konkursu (www.litterascripta.pl) 

6. W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla zwycięzców. Nagrody zostaną ogłoszone w odpowiednim miejscu na stronie Konkursu.

7. Nagrody, przewidziane w ust. 6, zostaną przyznane w przypadku wyróżnienia wystarczającej ilości tekstów o odpowiednim poziomie literackim.

8. Jury zastrzega sobie prawo do pełnej dowolności w zakresie przyznawania nagród.

9. Organizatorzy nie zapewniają pisemnych ani ustnych recenzji  prac, które nie zostały nagrodzone w Konkursie.

10. Organizator Konkursu ma prawo do korekty treści zwycięskich tekstów w celu ich późniejszej publikacji w kwartalniku kulturalnym Via Appia.

11. Po zakończeniu konkursu wszystkie teksty konkursowe zostają usunięte z zebranej bazy danych.

 

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Decyzja Jury w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ze strony Autorów.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora (www.via-appia.pl) oraz na stronie internetowej Konkursu (www.litterascripta.pl ).

2. Kontakt elektroniczny możliwy jest na następujący e-mail: konkurs@litterascripta.pl

3. Przesyłając opowiadanie na Konkurs, Uczestnik potwierdza, iż wyraża zgodę na przestrzeganie zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. 

4. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo do wglądu i modyfikowania ich.

5. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 

patronat medialny
Stefan Darda - Strona autorska
Rewolucja na rynku wydawniczym 2010